Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/555/2017
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2017 r.

STATUT MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami zwany dalej „MZGO” jest jednostką budżetową Gminy Dąbrowa Górnicza podporządkowaną Prezydentowi Miasta, działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.672 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902.);
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
- niniejszego statutu.
2. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa.
3. Siedziba MZGO mieści się w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 34c.
4. Terenem działania MZGO jest obszar gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 2. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

1. Przedmiotem działania MZGO jest:

1) prowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Dąbrowie Górniczej.
2) organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3) organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4) pobór opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i przekazanie opłaty do budżetu gminy.
5) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
6) przyjmowanie i magazynowanie odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów niebezpiecznych.
7) zarządzanie Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Gminnymi Centrami Zbiórki Odpadów.
8) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami zbieranymi selektywnie w tym niebezpiecznymi.
9) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
10) nadzór nad selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych w sposób umożliwiający pozyskanie co najmniej następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
11) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12) prowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
13) przeprowadzenie przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów.
14) świadczenie usług w zakresie przyjmowania odpadów do odzysku na składowiskach.
15) zarządzanie gminnymi składowiskami odpadów.
16) koordynowanie działań związanych z pracami rekultywacyjnymi na składowiskach odpadów.
17) energetyczne wykorzystanie biogazu.
18) wykonywanie prac związanych z selektywną zbiórką odpadów.
19) usługi związane z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego z zakresu zadań statutowych.
20) wykorzystanie projektów i opracowań na bazie doświadczeń przy prowadzeniu jednostki.
21) promowanie i marketing wypracowanych technologii i rozwiązań technicznych na bazie Zakładu.
22) współpraca z instytutami badawczo – rozwojowymi i wiodącymi firmami krajowymi oraz Unii Europejskiej, w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania jednostki pod względem ekonomicznym i technologicznym.
23) propagowanie działań ekologicznych poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów i zbiórkę surowców wtórnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
24) realizacja innych czynności związanych z działalnością statutową MZGO.

2. MZGO może także prowadzić działalność usługową nie wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej na
rzecz innych podmiotów.

§ 3. ORGANIZACJA MZGO.

1. MZGO podlega Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej, który sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad jego działalnością.
2. Dyrektora MZGO zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Prezydent Miasta wykonuje uprawnienie zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MZGO.
4. Dyrektor kieruje działalnością MZGO na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
5. Dyrektor zarządza MZGO, ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
6. Dyrektor odpowiada za prawidłowe prowadzenie MZGO.
7. Dyrektor odpowiada za mienie MZGO.
8. Dyrektor tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki budżetowej i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
9. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach MZGO samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań zakładu, w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
10. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MZGO.
11. Dyrektor działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem MZGO, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
12. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
13. W czasie nieobecności Dyrektora, MZGO kieruje Główny Księgowy lub wyznaczony przez niego pracownik.
14. Wewnętrzną organizację, szczegółowy zakres działania MZGO, zakres obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny MZGO, zatwierdzony na wniosek Dyrektora MZGO, przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.
15. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników MZGO.

§ 4. GOSPODARKA FINANSOWA MZGO.

1. MZGO prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej MZGO jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym jednostki budżetowej".
3. MZGO prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
4. MZGO posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
5. MZGO prowadzi rachunkowość budżetową zgodnie z zasadami przewidzianymi ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

§ 5. MIENIE KOMUNALNE

1. Mieniem MZGO jest mienie komunalne wskazane w załączniku nr 2 do uchwały określającej niniejszy statut oraz mienie przekazane w drodze późniejszych czynności prawnych.
2. Do mienia komunalnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy prawa, w szczególności:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
3) Regulamin Zakładu Pracy.
4) Regulamin Wynagradzania Pracowników.
5) Regulamin Organizacyjny MZGO.

§ 7. NADZÓR NAD JEDNOSTKĄ ORAZ SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1. Nadzór i ocenę działalności MZGO oraz pracy Dyrektora prowadzi Prezydent Miasta.
2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń MZGO z budżetem gminy przeprowadzają organy kontrolne Prezydenta Miasta.
3. Nadzór bieżący nad pracą MZGO i Dyrektora sprawuje Prezydent Miasta.
4. Kontrolę wewnętrzną w MZGO sprawuje Dyrektor wraz z Głównym Księgowym w zakresie spraw finansowo – księgowych oraz audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem MZGO, a nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy dotyczące  jednostek sektora finansów publicznych.
2. Dyrektor MZGO ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
3. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej, w tym samym trybie co jego nadanie.