Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2519), Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.

Tym samym, wyznacza się termin do 28.07.2023 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W przypadku chęci wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, zgodnie z art. 6c ust. 3c pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć oświadczenie (w załączeniu do pobrania).

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciel nieruchomości zawiera umowę wyłącznie z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ww. ustawy.

W przypadku nie złożenia przez właściciela nieruchomości takiego oświadczenia, pozostanie on w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę.

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej  https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/

Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Oświadczenia należy złożyć w Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej przy Al.J.Piłsudskiego 34C najpóźniej do 28.07.2023 r.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-05-29 Autor: mzgodg Data publikacji: 2023-05-29 10:01 Osoba udostępniająca na stronie: mzgodg Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-29 Osoba modyfikująca: mzgodg