Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, elektronicznie, (pocztą elektroniczną lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP), a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. 

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim telefonicznym umówieniu się

 

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami Janusz Nowiński

w poniedziałki w godz. 14.00 - 15.00.

 

W godzinach pracy Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami przyjmują i rozpatrują skargi i wnioski, kierownicy , pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach.

 

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informujemy iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Al. J. Piłsudskiego 34c; 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-246-26-89; REGON: 276255312

2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez MZGO e-mail: iodo@mzgodg.pl, tel. (32)264-46-23.

3.Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe przetwarzane będą w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, do którego MZGO zostało powołane, zgodnie ze statutem.

4.Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,  mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody,  a przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

7.Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO.

8.Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

9.Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pan danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pan dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów oraz wypełnienia ciążących na MZGO obowiązków prawnych.

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym.  Jeżeli nie poda 12.Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

13.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/ Pan o tym niezwłocznie poinformowana/ny.