Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/640/2021
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 23 czerwca 2021 r.

STATUT MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami zwany dalej „MZGO” jest jednostką budżetową Gminy
Dąbrowa Górnicza podporządkowaną Prezydentowi Miasta, działającą na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305);

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713
z późn. zm.);

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 679);

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z późn. zm.);

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1282);

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 888);

- niniejszego statutu.

2. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą
osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

3. Siedziba MZGO mieści się w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 34c.

4. Terenem działania MZGO jest obszar gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 2. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA

1. Przedmiotem działania MZGO jest:

1) Prowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Dąbrowie Górniczej.

2) Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.

3) Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4) Pobór opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i przekazanie opłaty do budżetu gminy.

5) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

6) Przyjmowanie i magazynowanie odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów niebezpiecznych.

7) Zarządzanie Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Gminnymi Centrami Zbiórki
Odpadów,

8) Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami zbieranymi selektywnie, w tym
niebezpiecznymi.

9) Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

10) Nadzór nad selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych w sposób umożliwiający pozyskanie co
najmniej następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji.

11) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12) Prowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

13) Przeprowadzenie przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów.

14) Zarządzanie gminnymi składowiskami odpadów.

15) Prowadzenie prac konserwacyjnych na zamkniętych składowiskach.

16) Energetyczne wykorzystanie biogazu.

17) Wykonywanie prac związanych z selektywną zbiórką odpadów.

18) Wykorzystanie projektów i opracowań na bazie doświadczeń przy prowadzeniu jednostki

19) Promowanie i marketing wypracowanych technologii i rozwiązań technicznych na bazie Zakładu.

20) Współpraca z instytutami badawczo rozwojowymi i wiodącymi firmami krajowymi oraz Unii
Europejskiej, w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania jednostki pod względem ekonomicznym
i technologicznym.

21) Propagowanie działań ekologicznych poprzez organizację selektywnej zbiórki odpadów i zbiórkę
surowców wtórnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.

22) Realizacja innych czynności związanych z działalnością statutową MZGO.

2. MZGO może także prowadzić działalność usługową nie wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej
na rzecz innych podmiotów.

§ 3. ORGANIZACJA MZGO

1. MZGO podlega Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej, który sprawuje merytoryczny nadzór
i kontrolę nad jego działalnością.

2. Dyrektora MZGO zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Prezydent Miasta wykonuje uprawnienie zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MZGO.

4. Dyrektor kieruje działalnością MZGO na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta.

5. Dyrektor zarządza MZGO, ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

6. Dyrektor odpowiada za prawidłowe prowadzenie MZGO.

7. Dyrektor odpowiada za mienie MZGO.

8. Dyrektor tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami
określonymi w planie finansowym jednostki budżetowej i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie.

9. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach MZGO samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa i w celu
wykonania zadań zakładu, w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

10. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MZGO

11. Dyrektor działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz
dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem MZGO, na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Prezydenta Miasta.

12. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów
i instrukcji.

13. W czasie nieobecności Dyrektora, MZGO kieruje Główny Księgowy lub wyznaczony przez niego
pracownik.

14. Wewnętrzną organizację, szczegółowy zakres działania MZGO, zakres obowiązków
i odpowiedzialności Dyrektora, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących kierowniczej
samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny MZGO, zatwierdzony na wniosek Dyrektora MZGO,
przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

15. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników MZGO.

§ 4. GOSPODARKA FINANSOWA MZGO.

1. MZGO prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej MZGO jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej "planem
finansowym jednostki budżetowej".

3. MZGO prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
jednostek budżetowych.

4. MZGO posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5. MZGO prowadzi rachunkowość budżetową zgodnie z zasadami przewidzianymi ustawą o finansach
publicznych i ustawą o rachunkowości.

§ 5. MIENIE KOMUNALNE

1. Mieniem MZGO jest mienie komunalne wskazane w załączniku nr 2 do uchwały wprowadzającej
niniejszy statut oraz mienie przekazane w drodze późniejszych czynności prawnych.

2. Do mienia komunalnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zakład gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę stosownie do
postanowień ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy prawa, w szczególności:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

3) Regulamin Zakładu Pracy.

4) Regulamin Wynagradzania Pracowników.

5) Regulamin Organizacyjny MZGO.

§ 7. NADZÓR NAD JEDNOSTKĄ ORAZ SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

1. Nadzór i ocenę działalności MZGO oraz pracy Dyrektora prowadzi Prezydent Miasta.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń MZGO z budżetem gminy przeprowadzają organy kontrolne
Prezydenta Miasta.

3. Nadzór bieżący nad pracą MZGO i Dyrektora sprawuje Prezydent Miasta.

4. Kontrolę wewnętrzną w MZGO sprawuje Dyrektor wraz z Głównym Księgowym w zakresie spraw
finansowo księgowych oraz audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem MZGO, a nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje
się obowiązujące przepisy dotyczące jednostek sektora finansów publicznych.

2. Dyrektor MZGO ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

3. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej, w tym samym trybie co
jego nadanie.