Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mzgodg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej.

Data publikacji strony internetowej: 2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których fragmenty treści w języku innym, niż pozostała treść strony nie są objęte znacznikiem z odpowiednim atrybutem lang.

W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone treści.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Możliwość przełączenia układu strony.
 • Możliwość zmiany trybu strony.
 • Widoczny fokus.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Zacharzewska adres poczty elektronicznej sekretariat@mzgodg.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 264-46-23.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej Al. J. Piłsudskiego 34 C

 • Budynek przy Al. J. Piłsudskiego 34 C jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością - podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku brak toalety dla klientów.